Ga naar home

Nieuws

Boekenmarkt Wageningen geannuleerd!!

Van de organisatie ontvingen wij het bericht dat in verband met het coronavirus, de Wageningse boekenmarkt op 18 april niet door gaat! 

Meer info? klik HIER

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die een lid van de Bond van Handelaren in oude Boeken (BOB), hierna te noemen: ‘verkoper’, in de normale uitoefening van zijn bedrijf aangaat met consumenten, hierna te noemen ‘koper’, inclusief zij die als collega’s beschouwd worden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overige rechtshandelingen van BOB-leden met kopers, die totstandkoming en nakoming van vorenbedoelde koopovereenkomsten tot doel hebben, inclusief bemiddelingsovereenkomsten.

1.2 Toepassing van enige van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen waarnaar een koper op welke manier dan ook verwijst, wordt door de BOB nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Vertegenwoordigers en andere tussenpersonen van verkoper hebben geen ruimere volmacht dan gebruikelijk is. Met name is verkoper niet gebonden, indien van deze voorwaarden wordt afgeweken, ook niet als enige afspraak schriftelijk is vastgelegd of betaling in ontvangst is genomen.

1.4 Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen door verkoper gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aankoop.

2.2 Een overeenkomst komt ofwel mondeling tot stand bij gelijktijdige levering en betaling door de koper van geleverde zaken, ofwel door schriftelijke aanvaarding en/of verzending door de verkoper.

3. Gebreken

3.1 Koper is verplicht niet in de omschrijving van de aangeboden zaak genoemde gebreken binnen veertien dagen na ontvangst aan de verkoper mee te delen

3.2 Verkoper mag bij tijdig gemelde en gegrond verklaarde gebreken in hoedanigheid, soort of hoeveelheid der geleverde zaken tot vervanging overgaan, maar is hiertoe niet gehouden indien dit als gevolg van de zeldzaamheid van de geleverde zaken niet mogelijk is. In dat laatste geval geldt de tijdige melding van het gebrek tevens als ontbinding van de koopovereenkomst en ontstaat voor partijen een verplichting tot het ongedaan maken van de reeds door hen verrichte prestaties.

3.3. De aansprakelijkheid van verkoper leidt nimmer tot andere verplichtingen dan één der in het vorige lid genoemde.

4. Levering en risico

4.1 Indien het door de koper aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, geschiedt de levering door – en gaat het risico van de verkochte zaken over op de koper vanaf – de feitelijke aflevering op het aangewezen adres.

4.2. Indien het door de koper aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een staat die niet lid is van de Europese Unie, geschiedt de levering en gelden de verkochte zaken als geleverd - en gaat het risico van de verkochte zaken over op de koper - op het moment van de aflevering van de zaken aan de expediteur of de vervoerder.

4.3. In geval van rechtstreekse levering aan koper of aan een door hem/haar aangewezen derde gelden de verkochte zaken als afgeleverd tot op het door de koper opgegeven adres. Het risico van de afgeleverde zaken gaat vanaf dat moment over op de koper.

4.4. Indien door omstandigheden, buiten de wil van de verkoper, transport naar de plaats van bestemming niet kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd de zaken voor rekening van de koper op te slaan.

4.5 Door verkoper opgegeven leveringsdata zijn bij benadering. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beperkte overschrijding van de leveringstermijn. Bij ruime overschrijding van de leveringstermijn vervalt de koopovereenkomst, tenzij koper en verkoper hierover een nadere afspraak hebben gemaakt. Zonder deze nadere afspraak heeft koper het recht de koopovereenkomst op te zeggen. Koper heeft dan recht op spoedige restitutie van eventueel reeds ter zake van de koopovereenkomst gedane betalingen.

4.6 Bovenstaand artikel is niet van toepassing, indien er sprake is van overmacht, b.v. een poststaking of ziekte. Verkoper is dan gehouden met de koper te overleggen over de uitvoering van de lopende koopovereenkomst.

5. Prijs en kosten

5.1. Tenzij partijen nadrukkelijk anders overeenkomen omvat de koopsom voor het geleverde
a. de prijs die van kracht was op de dag van levering
b. de kosten van vervoer en/of verzending, eventuele transportverzekering, in- en uitvoerrechten, bancaire kosten (ook bijvoorbeeld Paypal), alsmede alle overige heffingen of belastingen m.b.t. de geleverde zaak of zaken.

6. Betaling

6.1 Iedere betaling dient door koper te worden uitgevoerd zonder aanspraak op compensatie of korting. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is koper gehouden de betaling binnen de op de factuur vermelde termijn na te komen. 

6.2. Verkoper is gerechtigd vooruitbetaling te vragen van het geheel of van een gedeelte van de verkoopkosten. Hij kan de nakoming van zijn verplichtingen opschorten zolang koper het door hem verschuldigde bedrag niet heeft voldaan.

6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij/zij een rente verschuldigd gelijk van de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerdert met 2 procent.

7. Eigendomsvoorbehoud

Af te leveren of reeds afgeleverde zaken blijven eigendom van de verkoper zolang het totale gefactureerde bedrag niet door koper aan verkoper is gedaan. In het geval koper een collega is, is deze niet gerechtigd de aan hem geleverde zaken aan derden te verkopen of te leveren voordat deze zijn betaald. Uiteraard staat het de verkoper vrij koper hiervan te vrijwaren.

8. Retourzendingen

8.1 Geleverde zaken mogen binnen tien dagen na levering zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Koper is dan slechts verplicht de verzendkosten, gemaakt door verkoper, te voldoen. Wanneer sprake is van een duidelijke omissie in de zaakbeschrijving is koper niet verplicht verzendkosten te voldoen. Wanneer koper de gekochte zaak voor aankoop heeft kunnen beoordelen is verkoper niet verplicht het verkochte terug te nemen. 

8.2 Retourzendingen van verpakkingsmateriaal dat door de verkoper is gefactureerd wordt slechts in ontvangst genomen na overleg tussen koper en verkoper. Indien de zending onvoldoende is gefrankeerd of wanneer deze in mindere staat wordt aangeboden kan de ontvangst en terugname worden geweigerd.

9. Invordering

9.1  Alle kosten van invordering van de door koper verschuldigde kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van koper.

9.2 De te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Aanbeveling II uit het Rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsprak, met een minimum van 250 euro.

10. Overmacht

10.1 Indien verkoper door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen heeft koper geen recht op schadevergoeding.

10.2. Onder overmacht van verkoper wordt volstaan elke van de invloed van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper wordt verhinderd dan wel in redelijkheid niet van de verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren.

11. Geschillen 

11.1 Tenzij door nationale of internationale rechtsregels dwingend voorgeschreven of tenzij verkoper anders verkiest, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waar verkoper gevestigd is.